home > library information > new immigrants > get help
Visit these libraries where our Spanish, Hmong, and Somali-speaking staff will let you know about free services and resources in Spanish, Hmong, or Somali; including computer use, tools for learning English, books, movies, and magazines for children, adults and families.

HMONG: Get to Know the Library
Xav tau kev pab nyob rau tsev nyeem ntawv ua lus Hmoob!
Mus saib cov tsev nyeem ntawv peb muaj neeg Hmoob mam qhia kev pab dawb thiab lawm yam kev yuav pab tau rau nej; siv computer, kawm lus Askiv, ntawv nyeem, yeeb yaj duab, thiab phau ntawv xov xwm (magazine) rau cov menyuam yaus, cov laus, thiab tag rho tsev neeg.
Please call Chaleng at 612-715-8630 for more information.
Thov hu rau Tsableej ntawm 612-715-8630 yog xav paub cov sijhawm ntawd.
Brookdale
Brooklyn Park
Minneapolis Central
North Regional
Webber Park

SOMALI: Get to Know the Library
Baro oo lasoco maktabaddaha umada!
Booqo Maktabaddaha oo ay ka shaqeeyaan shaqaalle ku hadla Afka-Somaaliga. Shaqaalahaan ayaa kula socodsiin addeegyadda laga helo Maktabaddaha. Sida isticmaalka kombuyuutarka, qalabka lagu barto Af-Ingiriisiga, buugaagta, fillimada, magaasiinada dhalaanka iyo caruurta, kuwa dadka waaweeyn iyo qoysaskaba.
Please call 612-543-8756 for more information.
Brookdale
Eden Prairie
Franklin
Hopkins
Hosmer
Minneapolis Central
Oxboro
Sumner

SPANISH: Get to Know the Library
¡Conozca la Biblioteca en Español!
Visite estas bibliotecas donde nuestros empleados que hablan español con gusto le informarán sobre los servicios y recursos gratuitos que ofrecemos en español; incluyendo el uso de computadoras y el préstamo de métodos para aprender inglés, libros, películas y revistas para niños, adultos y familias.
Please call Marcela at 612-543-5648 for more information.
Favor de llamar a Marcela al 612-543-5648 para más información.
Augsburg Park
Brookdale
Franklin
Hosmer
Minneapolis Central
Northeast
Oxboro
Pierre Bottineau


hcl mobile app
hclib
mobile
app
Facebook Twitter Tumblr YouTube Vimeo Flickr Federal Depository Library Federal
Depository
Library
Hennepin County Government Hennepin
County
Government
© 2014  Hennepin County Library12601 Ridgedale Drive, Minnetonka, MN 55305 Comments and Feedback    |    RSS