home > library information > new immigrants > Hmong
• Qhia kev thiab sij hawm qhib
• Qhia Txog Nroog Hennepin Txhab Qiv Ntawv
• Koj daim pib qiv ntawv dawb
• Cov khoom hom tseg hauv txhab qiv ntawv
• Kev txuas caij nyoog cov khoom hauv lub tsev nyeem ntawv
• Rov xa cov khoom hauv txhab qiv ntawv
• Nqi nplua/them
• Cov ntaub ntawv khaws tseg

Nqi nplua/them
Hennepin County Library tsub nqi rau cov khoom xa rov tuaj lig thiab cov khoom ua ploj lawm. Yog koj xa tuaj losis rov qiv dua (renew) cov khoom ntawd lig , koj yuav raug nplua them cov nqi ntawd ib hnub zuj zus mus yog nws lig lawm. Yog koj tsis xa cov khoom ntawd tuaj, koj yuav raug nplua. Koj them tau cov nqi nplua losis nyiaj nplua online ntawm www.hclib.org losis ntawm lub tsev nyeem ntawv.

Nqi nplua yog lig lawm rau cov laus cov khoom yog 30¢ txhua hnub. Nqi nplua yog lig lawm rau cov mesnyuam yau cov khoom yog 5¢ txhua hnub.

Saib rau www.hclib.org yog xav paub txog cov nqi them no.

Fees and Fines
Hennepin County Library charges for overdue and lost items. If you return or renew materials late, you will be charged overdue fines for each calendar day the item is late. If you do not return materials, you will be charged a non-refundable service fee for each item. You may pay fines and charges online at www.hclib.org or at the library.

Overdue fines for adult items are 30¢ each calendar day. Overdue fines for teen and children's items are 5¢ each calendar day.

Visit www.hclib.org for more information regarding fees and fines.hcl mobile app
hclib
mobile
app
Facebook Twitter Tumblr YouTube Vimeo Flickr Federal Depository Library Federal
Depository
Library
Hennepin County Government Hennepin
County
Government
© 2014  Hennepin County Library12601 Ridgedale Drive, Minnetonka, MN 55305 Comments and Feedback    |    RSS