home > library information > new immigrants > Hmong
 Qhia kev thiab sij hawm qhib
 Qhia Txog Nroog Hennepin Txhab Qiv Ntawv
 Koj daim pib qiv ntawv dawb
 Cov khoom hom tseg hauv txhab qiv ntawv
 Kev txuas caij nyoog cov khoom hauv lub tsev nyeem ntawv
 Rov xa cov khoom hauv txhab qiv ntawv
 Nqi nplua/them
 Cov ntaub ntawv khaws tseg

Cov khoom hom tseg hauv txhab qiv ntawv
Koj qiv tau tsev nyeem ntawv cov khoom online ntawm www.hclib.org, hu xov tooj losis tuaj rau ntawm lub tsev nyeem ntawv. Peb mam hu tuaj qhia koj thaum koj cov khoom tuaj txog. Ncua tseg koj cov khoom koj thov qiv yog koj tsis yuav lawm

Requesting Library Materials
You can request library materials online at www.hclib.org, by phone or at the library. You will be notified when your materials are available. Cancel your request if you no longer need an item.hcl mobile app
hclib
mobile
app
Facebook Twitter Tumblr YouTube Vimeo Flickr Federal Depository Library Federal
Depository
Library
Hennepin County Government Hennepin
County
Government
© 2014  Hennepin County Library12601 Ridgedale Drive, Minnetonka, MN 55305 Comments and Feedback    |    RSS