home > library information > new immigrants > Somali
 Tilmaan-bixinta iyo saacadaha
 Ku saabsan Maktabadda Degmada Hennepin
 Kaarkaaga Maktabadda
 Codsashada qalabka maktabadda
 Cusbooneysiinta alaabta maktabadda
 Soo celinta qalabka maktabadda
 Khidmad iyo ganaax
 Qarsoonaanta Xogta

Cusbooneysiinta alaabta maktabadda
Inta badan waad cusbooneysan kartaa qalabka aqoonta ee aad ka amaahatid maktabadda haddii aan qof kale codsan. Waxaad ka cusbooneysan kartaa cinwaanka interneedka www.hclib.org, telefoonka ama in aad timaadid qof ahaan maktabadda. Si aad u cusbooneysatid alaabta maktabadda, waa inaad haysatid kaarka maktabadda.

Renewing Library Materials
Most items may be renewed unless requested by another patron. You can renew materials online at www.hclib.org, by touchtone phone or at the library. You will need your library card when renewing items.hcl mobile app
hclib
mobile
app
Facebook Twitter Tumblr YouTube Vimeo Flickr Federal Depository Library Federal
Depository
Library
Hennepin County Government Hennepin
County
Government
© 2014  Hennepin County Library12601 Ridgedale Drive, Minnetonka, MN 55305 Comments and Feedback    |    RSS