home > library information > new immigrants > Somali
• Tilmaan-bixinta iyo saacadaha
• Ku saabsan Maktabadda Degmada Hennepin
• Kaarkaaga Maktabadda
• Codsashada qalabka maktabadda
• Cusbooneysiinta alaabta maktabadda
• Soo celinta qalabka maktabadda
• Khidmad iyo ganaax
• Qarsoonaanta Xogta

Soo celinta qalabka maktabadda
Qalabka aad amaahatay waxaad geyn kartaa oo aad ku celin kartaa maktabadaha Degmada Hennepin ta kuugu dhow ama mid kasta oo ka mid ah maktabaddaha ummadda oo ka tirsan maktabadaha deegaanka labada magaalo ee mataanaha ah, oo ka tirsan ururka maktabadaha MELSA.

Returning Library Materials
Most library materials may be returned to any Hennepin County library or any public library in the Twin Cities area that is a member of MELSA.hcl mobile app
hclib
mobile
app
Facebook Twitter Tumblr YouTube Vimeo Flickr Federal Depository Library Federal
Depository
Library
Hennepin County Government Hennepin
County
Government
© 2014  Hennepin County Library12601 Ridgedale Drive, Minnetonka, MN 55305 Comments and Feedback    |    RSS