home > library information > new immigrants > Somali
 Tilmaan-bixinta iyo saacadaha
 Ku saabsan Maktabadda Degmada Hennepin
 Kaarkaaga Maktabadda
 Codsashada qalabka maktabadda
 Cusbooneysiinta alaabta maktabadda
 Soo celinta qalabka maktabadda
 Khidmad iyo ganaax
 Qarsoonaanta Xogta

Codsashada qalabka maktabadda
Alaabta maktabadda waxaad ka codsan kartaa interneedka www.hclib.org, telefoonka ama inaad qof ahaan timaadid maktabadda. Waa lagu soo wargelin doonaa marka qalabkaad codsatay diyaar yahay. Baaji codisgaaga haddii aadan u baahnayn qalabka aad codsatay.

Requesting Library Materials
You can request library materials online at www.hclib.org, by phone or at the library. You will be notified when your materials are available. Cancel your request if you no longer need an item.hcl mobile app
hclib
mobile
app
Facebook Twitter Tumblr YouTube Vimeo Flickr Federal Depository Library Federal
Depository
Library
Hennepin County Government Hennepin
County
Government
© 2014  Hennepin County Library12601 Ridgedale Drive, Minnetonka, MN 55305 Comments and Feedback    |    RSS